Regulamin

§1 DEFINICJE

 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja dostępna pod adresem https://ustudni.pl
 2. Koordynatorzy – osoby zarządzające Stroną internetową oraz odpowiedzialne za nadzorowanie wszystkich aspektów wiążących się z funkcjonowaniem inicjatywy modlitewnej.
 3. Administrator - podmiot pełniący rolę pomocy technicznej, współpracujący z Użytkownikami Strony internetowej. Administrator służy Użytkownikom swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezawaryjnego działania Strony internetowej.
 4. Inicjatywa – inicjatywa modlitewna w formie indywidualnej lub w formie zbiorczej.
 5. Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników Strony internetowej.
 6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca panną/kawalerem, zdolna do zawarcia sakramentu małżeństwa w rozumieniu przepisów kodeksu prawa kanonicznego i kodeksu cywilnego, która wypełniła Formularz rejestracyjny, zaakceptowała niniejszy Regulamin i uczestniczy w inicjatywie indywidualnej. W chwili wysłania zgłoszenia do edycji inicjatywy indywidualnej Uczestnik nie może pozostawać w związku z drugą osobą.
 7. Użytkownik – każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z zasobów i funkcjonalności Strony internetowej, zarówno taka, która wypełniła Formularz rejestracyjny, jak i niezarejestrowana.

§2 WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania strony internetowej uStudni.pl
 2. Cele i funkcjonowanie oparte są na wartościach katolickich. Wszelka działalność związana ze Stroną internetową oraz korzystanie z niej przez Użytkowników powinna opierać się na poszanowaniu tych wartości.
 3. Funkcjonowanie Strony internetowej ma na celu umożliwienie realizacji inicjatywy modlitewnej.

§ 3 INICJATYWA MODLITEWNA

 1. uStudni.pl jest cykliczną inicjatywą modlitewną skierowaną do panien i kawalerów wyznania katolickiego, którzy nie spotkali osoby, z którą chcieliby kroczyć przez życie. Polega na podjęciu 28-dniowego zobowiązania – modlitwy o dobrego męża lub żonę dla przydzielonej osoby płci przeciwnej.
 2. Inicjatywa dzieli się na miesięczne edycje.
 3. Inicjatywa w formie indywidualnej polega na podzieleniu Uczestników w sposób zautomatyzowany (na podstawie roku urodzenia i powiatu zamieszkania) na duety składające się z kobiety i mężczyzny, którzy przez 28 dni modlą się za siebie nawzajem w intencji dobrego współmałżonka dla przydzielonej osoby.
 4. W czasie trwania edycji uczestnicy modlitwy indywidualnej otrzymują cztery wiadomości, w których znajdują się informacje podane przy zgłoszeniu przez przydzielonego współuczestnika. Uczestnicy, zgłaszając się, wyrażają zgodę na przesyłanie podanych przez siebie informacji przydzielonej im osobie oraz na otrzymywanie informacji podanych przez przydzieloną im osobę. Pierwszego dnia nowego miesiąca Koordynatorzy przesyłają Uczestnikowi, który otrzymał indywidualny przydział, imię, wiek i informacje zamieszczone w polu „O sobie” formularza zgłoszeniowego przez jego modlitewnego partnera. 7., 14. i 21. dnia modlitwy Koordynatorzy przesyłają Uczestnikowi kolejno zawartość pól: „Ulubione”, „Najważniejsze” i „Historia”. W czwartej wiadomości znajdować się będzie link do formularza, za pomocą którego uczestnicy mogą zadeklarować chęć wymiany adresu e-mail z przydzieloną im osobą. Czas na wyrażenie zgody upływa 24. dnia miesiąca, w którym odbywa się dana edycja, o godz. 21.59. W przypadku otrzymania zgody od obojga uczestników z danego duetu, uczestnicy otrzymują piątą wiadomość – zawierającą adres e-mail przydzielonej im osoby. W przypadku braku terminowego wyrażenia zgody na wymianę przez przynajmniej jednego z uczestników z duetu, do wymiany nie dochodzi i uczestnicy otrzymują wiadomość e-mail z informacją o tym fakcie.
 5. Uwzględniając fakt, że uStudni.pl, Administrator, ani Koordynatorzy nie jest podmiotem profesjonalnym, działają pro bono, nie czerpią z Inicjatywy żadnych korzyści, jak również uwzględniając potencjalne zakłócenia w obsłudze wiadomości spowodowane w szczególności siłą wyższą i problemami technicznymi wynikłymi z przyczyn niezależnych od Administratora, Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do przesyłania przydzielonym sobie Uczestnikom informacji zamieszczonych w formularzach zgłoszeniowych z opóźnieniem.
 6. Inicjatywa w formie zbiorczej obejmuje modlitwę w intencji określonej w formularzu zgłoszeniowym do modlitwy zbiorczej. Modlitwa zbiorcza nie wiąże się z wymianą danych o sobie innych niż imię i intencja.
 7. Modlitwa obejmuje codziennie litanię do św. Józefa. Chętni mogą dołożyć do litanii także dziesiątkę różańca. uStudni.pl zaleca, by – w miarę możliwości – przynajmniej raz w tygodniu w dzień powszedni pójść na Eucharystię i ofiarować Komunię Świętą za modlitewnego partnera.
 8. Koordynatorzy zastrzegają, że w przypadku, gdy do danej edycji zgłosi się nierówna liczba kobiet i mężczyzn, przydział indywidualny otrzyma tylko liczba uczestników płci będącej w większości równa liczbie uczestników płci będącej w mniejszości. O przydziale bądź jego braku decyduje algorytm biorący pod uwagę zadeklarowany rok urodzenia i powiat zamieszkania. Osoby pozbawione indywidualnego przydziału biorą udział w modlitwie zbiorczej i modlą się w intencjach osób zgłoszonych do modlitwy zbiorczej.

§4 ZGŁOSZENIE 

 1. Zgłoszenie do Inicjatywy modlitewnej jest bezpłatne i oparte na zasadach dobrowolności.
 2. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego Formularza dostępnego na Stronie internetowej poprzez podanie swoich prawdziwych Danych Osobowych.
 3. Przystąpienie do Inicjatywy wymaga wypełnienia wszystkich dostępnych pól Formularza, tj. „Imię”, „Rok urodzenia”, „Województwo”, „Powiat”, „Adres e-mail”, „O sobie”, „Ulubione”, „Najważniejsze” i „Historia” oraz zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, który zawiera także oświadczenie woli wyrażające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I UCZESTNIKÓW

 1. Korzystający ze Strony internetowej Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji w poszczególnych polach Formularza rejestracyjnego treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w poszczególnych polach Formularza rejestracyjnego reklam, danych kontaktowych i odsyłanie do innych stron internetowych (linkowanie).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości. Zgłoszenia zawierające takie treści uznane będą za nieważne.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI KOORDYNATORÓW I ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o nieprzerwane i niezakłócone działanie Strony internetowej.
 2.  Koordynatorom i Administratorowi przysługuje prawo decydowania o zawartości Strony internetowej.
 3. Koordynatorzy i Administrator zobowiązują się dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o przestrzeganie na Stronie internetowej przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Koordynatorzy i Administrator zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, proporcjonalne do posiadanych możliwości technicznych i finansowych.
 5. Koordynatorom i Administratorowi przysługuje prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

- treść i formę informacji podawanych przez Uczestników,

- naruszenie przez Uczestników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich,

- zakłócenia i przerwy w działalności Strony internetowej spowodowane: siłą wyższą, problemami technicznymi wynikłymi z przyczyn niezależnych od Administratora, celowymi działaniami Administratora związanymi z naprawą, rozbudową lub renowacją Strony internetowej,

- jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

 1. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Strony internetowej, Koordynatorzy i Administrator zastrzegają sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

§7 WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze Strony internetowej niezbędne są: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynka poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, obsługa szyfrowania https.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może być przez Administratora w każdej chwili zmieniony.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania na Stronie internetowej informacji o wprowadzaniu zmian do Regulaminu oraz treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują każdego Użytkownika od momentu ich akceptacji przez niego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie internetowej